Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc20

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 20

21.4.1939

Vedrører:

Sologaer og Lavgaer

En Kunde, der eventuel senere staar overfor købt af Sidevogn, bør man raade til at købe sin Maskine med Lavgear, idet han uden nogensomhelst Skade kan benytte denne som Solomaskine. Det er saa meget mere paakrævet at være klar over dette Forhold, da Kron- og Spidshjul ikke senere kan ombyttes gratis.
Ved Solomaskiner, der stilles særlige Krav til, kan Lavgearet med Fordel anvendes bl. a. til:

  1. Solomaskiner, hvor det gælder om at kunne køre meget langsomt i 3die Gear uden at fire paa Koblingen.
  2. For Kunder, der udelukkende kører i stærkt bakket Terræn og for udpræget Bykørsel.
  3. For Trialkørere o.l., der ønsker Maksimum af Akceleration og største Tophastighed.

For de 3 sidste Punkters Vedkommende gælder det, at Slitagen og benzinforbruget er noget større end ved Sologearing.

Nimbus Motorcyclen kan leveres med 2 Udvekslingssæt i Kron- og Spidshjul nemlig:

Sologearing 4 : 1
Lavgaering 4,9 : 1

(ved Lavgear er Tandhjulshuset forsznet med en Mærkeplade med „LAV“ udvekslingen i Gearkassen er for alle maskiners Vedkommende i 1se Gear 2,43 : 1 2det Gear 1,53 : 1 og 3fie Gear 1 : 1.

Der haves altsaa følgende Totaludvekslingsforhold:

1ste 2det 3die Gear
For Sologaering 9,7 : 1 6,1 : 1 4 : 1
For Lavgearing 11,9 : 1 7,5 : 1 4,9 : 1

A Sologearing

Benyttes udelukkende til Solomaskiner
Solomaskiner leveres, naar ikke andet er forlangt, med denne gaering

B Lavgearing

er speciel beregnet for Sidevognsbrug og leverestil alle Sidevognskøretøjer. Skal Motorcyklen benyttes til Sidevogn, maa dette altsaa udtrykkelig bemærkes.
Der er Grund til at indskærpe dette Forhold høje, da man derved undgaar mange Ubehageligheder og Reklamationer, fordi Motorczcklem med Sidevogn ikke med Sologear kan udnytte siine H.K. til stækkeligt og altsaa ikke opnaa Maksimum af Trækkraft og Hastighed.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc20.txt · Zuletzt geändert: 28.09.2018 14:13 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge