Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc5

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 5

20.12.1935

Vedrører:

Ombytning af Smøresystem, gælderne for maskiner fra 1301 til 1550

De 250 første Maskiner, der blev fabrikeret, var forsynet med et Smøresystem, hvor Olien sendes gennem Forenden af Krumtappen til de 4 Plejlstangslejer. For at fordele den Oliemængde, der skulde til de enkelte Lejer, var det nødvendigt at lave en forholdvis tynd Kanal, hvorigennem Olien kunde gaa, og dette blev opnaaet ved at indlægge smaa Stifter i Oliekanalerne i Krumtappen. Disse Stifter kan tydeligt ses og mærkes, naar Krumtappen er ude. Stiften er forsynet med en neddrejet Rille, som griber ind i et opslidset Rør (se Skitsen) og som holder Stiften paa Plads.

Ölkanal

Det har imidlertid vist sig, at dette Smøresystem kunde tilstoppes, idet der fra Tid til enden lægger sig Snevs og Slam omkring Stifterne, og det vil da være nødvendigt at tage Stifterne og Rørene ud og rense disse. Der skal vises overordentlig stor Forsigtighed med dette, specielt ved Samling igen (Stifterne skal laases rigtigt). Noget bestemt angaaende Hyppigheden af denne Rensning kan ikke siges, men efter ca. 20-25.000 km´s Kørsel regnes passende.

Fra Maskine No.1551 er Smøresystemet blevet fuldkommen omkonstrueret i Lighed med, hvad der brugesi flere Automobilmotorer, f.eks . „Austin 7“.

For at give vore Kunder de mindst mulige Ubehageligheder og give den største Driftsikkerhed under Kørslen, har vi besluttet at give de Kunder, der ønsker det, Lejlighed til at ændre Smøresystemet til den nye Type.

For at Imødekomme Kravet om mindst mulige Bekostning for kunden vil Ombytningsprisen være 60 Kr. netto hvorpaa ingen Rabat gives.

Motoren vil blive forsynet med ny Krumtap, ny Oliepumpehus og nyt Smørerør og vil blive lagt i Lejerne.

Da Motoren er kilt fuldkommen ad, vil vi anbefale Kunden at sætte en ny fjederende Kobling i, idet Gangen vil blive noget blødere, og Gearskiftning uden det ret skarpe Klask ved Skiftning til tredie Gear.

Endvidere lider Kløerne i Gearkassetandhjul betydelig mindre og holder følgelig længere. Den fjedrende obling koster 8 Kr. netto uden Rabat, men kun i Tilfælde, hvor Motoren som her ved Ændringen af Smøresystemet alligevel er skilt ad.

Da det maa være i de Herrer Forhandleres Interesse, at Kunderne vedblivende maa være tilfrease med deres Maskine, beder vi de Herrer Forhandlere gøre Nimbusejere af Maskiner fra og med Nr. 1301 til od med Nr. 1550 opmærksom paa nævnte Forhold og henstille, at en saadan Ombytning finder Sted.

Enhver Ordre skal blive expederet omgaaende, dog maa der i Forvejen gives Fabriken 8 Dages Varsel.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc5.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 14:13 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge