Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc33

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 33

15.2.1939

Vedrører:

Forgaffel og Forhjul for Special og Sport 1939

Ved Sport og Special Motorcyclerne er Forgaflen og forhjulet omkonstrueret med Henblik paa de større Krav, der stiller til disse Maskiner.

1) Forgaflen

Teleskopprincippet ligger stadig til Grund for Konstruktionen, men Fjedringen er gjort stærkere progressiv end ved Standard forgaflen, d.v.s. at Fjedringen til at begynde med er temmelig blød (saaledes at mindre Ujævnheder i Vejen ikke mærkes i Motorcyklen) for senere hurtigt at blive saa stiv, at et Gennemslag i Forgaflen udelukkes. Dette er opnaaet ved et nyt Fjedersystem kombineret med en Olietrykstøddæmper. Endvidere er Forgaflen forsynet med store udskiftelige Broncebøsninger. Forgaflen smøres automatisk med Olie fra Oliestøddemperen.

Forgaflens Konstruktion fremgaar af hoslagte Skitse (Fig. 1) (Snit gennem den ene Skede) Se bageste Blad.

Fig. 1 Gabel Schnittzeichnung

A - er det udvendige Skederør
B - det bevægelige rør, der er i Forbindelse med Forhjulet
C - er en Broncebøsning presset i det udvendige Skederør.

Fjedersystemet bestaar af 3 Fjedre D, E og F, af hvilken D er der den blødeste og E den stiveste. Det indvendige Rør B er forsynt med en fastloddet Stang G, og de 2 Fjedre D og E er ved den gennemborede Prop H og den lukkede Møtrik I sat i et bestemt Forspænd. Fjederen E er skruet paa den gennemaborede Prop H og i den anden Ende paa Proppen K, som er fastejort til det udvendige Skederør.

Ved Tryk i Forgaflen træder alle 3 Fjedre i Funktion, dog saaledes et Fjeder D først sammentrykkes helt, derefter E og til sidst F. Stangen G arbejder i den gennemborede Prop. Ved Tilbageslag fra Normalstillingen virker kun Fjederen E, idet den paavirkes af Stangen G.

Paa det bevægelige Rør er anbragt et Beskyttelsesrør L og mellem dette og det udvendige Skederør en Gummibælg M af syntetisk oliebestandig Gummi. Paa Beskyttelsesrøret er anbragt en Oliepaafyldningsskrue N og Røret er fyldt op med almindelig Motorolie (som til Motoren) indtil Hullet. Der fyldes ved 1die Service og ellers hver 5000 km.

Nar Forgaflen arbejder trykkes Olien op gennem Broncebøsningen og smører det indvendige Rør hele Vejen op. Ved stærke Stød kan Olien ikke hurtig nok komme gennem Broncebøsningen men gaar da gennem det ringformede Mellemrum (der dannes, naar Beskyttelsesrøret gaar over den udvendige Skede) og in i Gummibælgen. Dette Mellemrum har en ganske bestemt Størrelse og betinger Støddæmpervirkningen.

Det indvendige Rør er foroven opslidset i begge Sider. I den ene Side er Opslidsingen saa bred, at en Styreskrue O kan hindre Røret I at dreje sig, naar Hjulet er taget af.

Opslidsingen tjener til at give det indvendige Rør en vis Fjedring ud mod den udvendige Skede, og Fjedringen er bestemt ved at Udvidelsen foroven er fra 26 til 26,5 mm som vist paa Fig 2.

Fig. 2 Führungsschlitz

Ved Montering maa passes paa at den lukkede Møtrik I bliver spænde helt i Bund (Hold den i Skruestikken). Ligeledes maa paases at Fjederen E er skruet helt op paa Fjederpropperne H og K.

Enderne af de 2 indvendige Rør, der tjener til at fastgøre Forhjulet er forskellige. Den højre Skede er forsynet med et cylindrisk Stykke med gennemboret Hul, medens den venstre Skede er forsynet med en Klemmemuffe.

2) Forhjulet

Forhjulet er omkonstrueret og Bremsetromlen er gjort større (180 mm) saaledes at der benyttes samme Bremsebakke som til Baghjul og Sidevognshjul.

Bremsetromlen er flyttet ind i Midten af Navet, hvilket i Forbindelse med en ensartet Paavirkning af Forhjulet giver en enkel Konstruktion.

Ved Aftagning af Forhjul:
1.) Fjern den lukkede Møtrik helt,
2.) Løsn Bolten P ved Klemmemuffen,
3.) Træk Forhjulsakslen ud (Der er Hul i denne for en Pind).
Det er ikke nødvendigt at fjerne Kabler til Speedometertræk og Bremse, Bremsepladen kan blive hængende.

Ved Paasætning af Forhjul:
1.) Akslen ind,
2.) Den lukkede Møtrik skrues helt til,
3.) Derefter Bolten i Klemmemuffen (ikke for kraftigt).

Hvis man spænder Bolten i Klemmemuffen først, risikerer man, at man sætter Spænd mellem Forgaffelskederne og saaledes hindrer Forgaflen i at arbejde tilfredsstillende.

Fig. 3 Einspeichmass Vorderrad mit 180mm Bremse

Ved Opretning af Forhjul maa man ikke spænde saa uensartet i Egerne, at Bremsetromlen bliver urund. Fig. 3 angiver Maal for Opretning af Forhjul.

Ved Bremsearmen er lagt en Filtring impregneret med Talg for at hindre Snavs og Vand i at trænge ind.

Ligeledes er der i Navkapslen lagt en Filtring ogsaa impræneret med Talg.

For at udnytte hele Bremsebelægningen er Bremsearmens firkantede Hul forsat, saaledes at denne lrn1i vendes, naar Bowdentrækket ikke kan stilles mere.

For hurtigt at kunne se hvorledes Bremsearmen vender, er den paa den Side, der vender ud, naar Bremsen er slidt, forsynet med Mærket S (slidt).

Dette vil senere komme ved Bag- og Sidevognshjul.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc33.txt · Zuletzt geändert: 02.10.2018 21:39 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge