Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc3

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 3

Vedrører:

Ompolarisering af Dynamo - Den positive Pol (Kulbørste) D er blevet negativ

Da de to strømgivende Apparater, Dynamoen og Batteriet arbejder i Parallelforbindelse, skal Batteriets positive Pol (mærket +) være forbundet med Dynamoens positive Pol (mærket D).

Batteriets positive Pol + kan aldrig skifte, men vil altid være +. Dynamoens positive Pol D kan skifte og blive negativ ( - ), dog ikke underalmindelige Forhold, men ved et Uheld, idet Dynamoen er blevet forkert magnetiseret. Den positive Ledning fra Batteriet har f. Eks. været i Berøring med den forkerte Ende af Dynamoens Felt (F).

Hvis Dynamoens + Pol (D) er blevet - (ompolariserat) vil Amperemetret vise stor Afladning {ca.10 A.mp.). Batteri og Relais vil blive ødelagt.

Fejlen maa derfor øjeblikkelig rettes, hvilket er meget let: man forbinder et Øjeblik (1 Sekund) Batteriets + Pol med Dynamoens Pol D. Dette sker lettest ved at kortslutte de to Kontaktskruer B og D paa Relais´ets Underside, medens Motoren staar stille; dog skal Tændingen sættes til (idet mindste skal Tændingsnøglen drejes til Parkeringsstilling) og Batteriet skal naturligvis være indskudt.

Man kan selvfølgelig ogsaa forbinde direkte fra Batteriets +Pol til D paa Dynamoen (endelig ikke F). Paa foranstaaende Maader kan man magnetisere Dynamoen, hvis den af en eller anden Grund skulde have tabt sin Magnetisme.

Hvis man ved Omskirtning af Batteriet har vendt dette og forbundet + Polen til Stellet, har man samme Kalamitet som ved ompolariseret Dynamo, kun vil Amperemetret vise Ladning (ca. 10 Amp.) Maskinen stoppes øjeblikkelig og Batteriet vendes.

Übersetzter Text

Betreffend:

Umpolarisieren der Lichtmaschine - Positiver Anschluss (Kohlebürste) D ist negativ

Die zwei stromgebenden Bauteile, Dynamo und Batterie arbeiten in Parallelschaltung. Die Batterie mit dem positiven Pol (+ markiert ist mit dem positiven Pol der Lichtmaschine (mit der Bezeichnung D) verbunden.

Der positive Pol + der Batterie kann sich niemals ändern, er wird immer + sein. Der positiver Pol D der Lichtmaschine kann sich bei falscher Magnetisierung zufällig in einen negativen Pol (-) verändern. Die positive Leitung der Batterie hatte z.B. Berührung mit dem F-Anschluss der Lichtmaschinenfeldspulen.

Wenn der + Pol (D) der Lichtmaschine zum - Pol umpolarisiert ist, zeigt dar Amperemeter einen großen Entladestrom (ca. 10 Amp) an. Batterie und Relais werden hierbei geschädigt.

Der Fehler muss daher sofort korrigiert werden, was sehr einfach ist: Lediglich einen Moment (1 Sekunde) muss der Batterie + Pol mit Dynamo Pol D verbunden werden. Dieses ist am Einfachsten indem man bei stehendem Motor an den beiden Kontaktschrauben B und D auf der Unterseite des Ladereglers einen Kurzschluss erzeugt. Bei eingebauter und angeschlossener Batterie muss hierbei der Zündschlüssel mindestens in der Parkposition stehen.

Natürlich können Sie auch den Batterie + Pol direkt mit dem Anschluss D der Lichtmaschine verbinden (nicht F). Auf die vorstehende Weise kann man die Lichtmaschine auch magnetisieren, wenn sie aus irgendeinem Grund ihren Magnetismus verloren haben sollte.

Wenn durch die Batterie falschherum angeschlossen wird und somit der + Pol mit dem Rahmen verbunden ist hat man das gleiche Problem wie beim umgepolten Dynamo. Das Amperemeter zeigt ebenfalls eine Ladung (ca. 10 Amp.). Dennoch muss der Motor sofort ausgeschaltet und die Batterieanschlüsse getauscht werden.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc3.txt · Zuletzt geändert: 09.11.2020 21:55 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge