Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc2

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 2

Vedrører:

Størrelsen af Ventilspillerum

I vor Vejledning, Udgave I, Side IV og Udgave 2, Side 8, angives, at Ventilspillerummet ved kold Motor skal være 0,5 mm for Udblæsningsventilerne. I Udgave 2 angives endvidere, at Søgerbladet, 0,5 mm, skal gaa let for Udblæsningsventilerne og stramt for Indsugningsventilerne. Da det kan give Anledning til Misforstaaelser, hvad let og stramt er, vil vi meddele Dem, at

  • Indsugningsventilerne skal stilles med 0,5 mm Spillerum.
  • De to yderste Udblæsningsventiler skal stilles med 0,7 mm Spillerum.
  • De to midterste Udblæsningsventiler skal stilles med 0,8 mm Spillerum.

Motoren skal ved disse Indstillinger være kold.
Disse Indstillinger gelder fra Maskine No.1301 (altsaa alle nye Nimbus Maskiner).

De tre Værdier 0,5 mm, 0,7 mm og 0,8 mm er ikke tilfældigt valgte, men dels baseret paa Beregninger og dels paa praktiske Forsøg (bl.a. de mange Trials), og det har herved vist sig nødvendigt at forhøje Spillerummet for Udblæsningsventilerne.

Vi henstiller paa det indstændigste ikke at forsøge med mindre Spillerum, idet utætte og forbrændte Ventiler, daarlig Gang, varmende Motor, for lidt Trækkraft, stort Benzinforbrug vil være Resultatet.

Vi beder Dem drage Omsorg for, at Deres Kunder hurtigst muligt faar indstillet deres Maskiner med ovenstaaende Spillerum.

Vi forstaar godt, at mange mener, at Ventilspillerummet er for stort og særlig, hvis man har med de almindelige I eller 2-cylindrede Maskiner at gøre (ved hvilke Spillerummet ofte kun er 0,1 til 0,2 mm), men Sagen er meget simpel, og vi vil forsøge at forklare, hvorfor netop Nimbus Motoren skal have det store Spillerum:

Ved enhver Motor udvikles Varme under Forbrændingen. Denne Værme fordaler sig over hele Motoren: til Cylinderen, Topstykket og Ventilerne, og grundet paa de høje Temperaturer, der er Tale om, faar disse Dele en ikke ringe Udvidelse. Er Cylinderen f .Eks. 200 mm lang, og er Gennemsnitstemperaturen 150° og Udvidelseskoefficienten 0,000012 er Dividelsen: 0,000012 x 200 x 150 = O,36 mm, og er Udblæsningsventilen 80 mm lang med en Gennemsnitstemperatur af 400° er Udvidelsen ar denne: 0,000012 x 8O x 400 = 0,38 mm.

Nu er Forholdet ved de fleste Motorer, sideventilede eller topventilede med Stødstænger netop det, at Ventilspillerummet omtrent er uafhængig af Motorens Temperatur, idet Cylinderens Udvidelse alene giver større Spillerum og Ventilens Udvidelse formindsker dette Spillerum. Stødstængerne og Ventilløfterne har ingen nævneværdig Udvidelse, idet de er forholdavis kolde. Benyttes de før beregnede Udvidelser ses, at Ventilspillerummet (indstillet ved kold Motor) er blevet formindsket med 0,38 / 0,36 = 0,02 mm, hvilket ingen Betydning har paa ået i Forvejen tilstedeværende Spillerum.

Helt anderledes stiller det sig med en Motor med Topventiler, men hvor Kamakslen er overliggende (som Nimbus Motoren). I dette Tilfælde spiller Udvidelsen af Cylinderen og Kamakselhuset ingen Rolle, og kun Ventilens Udvidelse kommer i Betragtning. Ventilspillerummet skål da være betydeligt større ved kold Motor og netop under Hensyntagen til den største Temperatur Motoren og specielt Ventilerne kan opnaa. Tager vi Exemplet igen formindskes Spillerummet med 0,38 mm, naar Motoren bliver varm, d.v.s. at Spillerummet ved kold Motor skal være 0,38 mm større end det i Forvejen værende Spillerum. Dette er en af Grundene til det større Spillerum ved Nimbus Motoren.

En anden Grund er den, at vi som Ventilmateriale benytter det meget moderne austenitiske Staal. Dette Staal, som er overordentligt varmebestandigt og som benyttes til de fleste Racermotorer har en Udvidelseskoefficient paa 0,000022, altsaa omtrent det dobbelte af almindeligt Ventilstaal, og dette Forhold bidrager nødvendigvis sit til det store Spillerum.

Det maa bemærkes, at efterhaanden som Motoren bliver varmere og varmere, aftager Spillerummet til O,2 mm, hvilket netop er det Spillerum, Kammene, Vippearme og Ventilfjedre og Ventilernes Aabning er beregnet efter, og samtidig vil man opnaa mindst Ventilstøj.

Vi haaber, at ovenstaaende vil give Dem Forstaaelsen af at Nimbus Motoren skal have det rigtige Ventilspillerum, og vi beder Dem belære Deres Mekaniker og eventuelt anderledes menende Kunder om dette Forhold.

Vejledningen Udgave 2 vil straks blive ændret i Overensstemillelse med ovennævnte.

Nærværende Cirkulære og fremtidige tekniske Cirkulærer udsendes i 2 Eksemplarer, 1 beregnet for Kontoret, 1 for Værkstedet.

Ventilausdehnung

Betreff:

Die Größe des Ventilspiels

In unserer Bedienungsanleitung, Ausgabe 1, Seite 4 und Ausgabe 2, Seite 8 wird angegeben, dass das Ventilspiel bei kaltem Motor für die Auslassventile 0,5 mm betragen muss. In der Ausgabe 2 wird ferner angegeben, dass die Ventillehre 0,5 mm, zwischen Einstellschrauben und Auslassventilen leicht und zwischen Einlassventilen und Einstellschrauben schwergängig gehen sollen. Da die Definition leicht und stramm zu Missverständnissen führen kann werden wir Sie darüber informieren das

  • Die Einlassventile müssen mit einem Abstand von 0,5 mm eingestellt werden.
  • Die beiden äußeren Auslassventile müssen mit einem Abstand von 0,7 mm eingestellt werden.
  • Die beiden zentralen Auslassventile müssen mit einem Abstand von 0,8 mm eingestellt werden.

Der Motor muss bei diesen Einstellungen kalt sein. Diese Einstellungen stammen von Maschine Nr.1301 (d.h. alle neuen Nimbus-Maschinen).

Die drei Werte 0,5 mm, 0,7 mm und 0,8 mm wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern basieren teilweise auf Berechnungen und teilweise auf praktischen Versuchen (einschließlich der zahlreichen Veranstaltungsteilnamen). Dies hat sich als notwendig erwiesen das Spiel der Auslassventile erhöhen.

Wir empfehlen dringend es nicht mit weniger Ventilspiel zu versuchen, da undichte und verbrannte Ventile, ein überhitzter Motor, zu wenig Leistung und hoher Kraftstoffverbrauch die Folge sein werden.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc2.txt · Zuletzt geändert: 04.04.2019 09:27 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge